Adatvédelmi szabályzat

1.BEVEZETÉS

 A DivatMédia Kft. (székhely: 2040 Budaörs Farkasréti út 89., cégjegyzékszám:

13-09-180156) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

 • évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
 • valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint
 • a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és
 • az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások

rendelkezéseit megtartva járjon el.

A DivatMédia Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 A DivatMédia Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2.DEFINICÍÓK

 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • EGT-Állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 

3.CÉGADATOK

      A vállalkozás adatai, elérhetőségei a következők:

 •  Szervezet neve: DivatMédia Kft.
 •  Székhelye, postacíme: 2040 Budaörs, Farkasréti út 89.
 •  Adószáma: 13150301-2-13
 •  Cégbírósági bejegyzési száma: 13-09-180156
 •  Adószáma: 13150301-2-13, EU adószáma: HU 13150301
 •  E-mail: info@divatmarketing.com
 • Honlap: http://divatmarketing.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-59568/2012, NAIH-52380/2012
 •  Képviseletre jogosult személy: dr. Csaba Anna-Mária

 4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

FELIRATKOZÁS

 • Az adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevélküldési céllal kezeljük. Hazai és nemzetközi szakmai híranyagok, újságcikkek, információk, véleménykérések, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítések és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó ajánlatok/hirdetések fogadása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.A divatmarketing.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a hírlevél-feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (divatmarketing.hu) rendszeresen elektronikus levelet fogadjon.  A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás 2018.05.15. óta dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető, illetve a korábban megadott adat megváltoztatható a kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.2018.05.25. előtt a DivatMédia Kft-vel szerződéses üzleti kapcsolatban álló partnerek automatikusan felkerültek a Hírlevélfogadói listára, a 2018.05.25. kiküldött hírlevél külön is felhívja a figyelmet a leiratkozás lehetőségére. 2018.05.25. után a szerződött partnerek feliratkozása csak külön kérésre valósulhat meg. 
 • A kezelt személyes adatok köre:

Az Igénylő

 • keresztneve, amelyen a későbbiekben szólíthatjuk a feliratkozót.
 • e-mail címe. Ezt az e-mail címet kizárólag az adatkezelő vállalkozásának szolgáltatásaival kapcsolatos információk küldésére használjuk.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását a minden kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással bármikor automatikusan visszavonhatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nincsenek

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Minden kiküldött levélben található adatmódosítási és leiratkozási link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. A kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést az info@divatmarketing.com e-mail címen is kérelmezheti az érintett, az adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 ELŐFIZETÉS

Előfizetés feltételei 
A divatmarketing.hu weboldalon kezdeményezett előfizetés az előfizetési feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az előfizetés értelmében Vállalkozó postázza a Megrendelő számára az aktuális újságot. 
Az ügyfélnek lehetősége van az előfizetés megrendelésével egyidejűleg a hírlevelekre is feliratkozni. Az előfizetés írásbeli lemondással szüntethető meg, erre a partnernek bármikor lehetősége van.

Adatkezelés – a kezelt személyes adatok köre: 
A számlázáshoz és postázáshoz, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok megadását kérjük:

 • cégnév, cégcím,
 • előfizető családi és keresztneve
 • előfizető beosztása
 • e-mail címe
 • előfizetésért felelős neve
 • cég profilja
 • cég által gyártott, forgalmazott termék/ek

A megrendelés után számlát kap az ügyfél, előfizetővé a számla kiegyenlítése után válik. A számlák második példánya – előírásoknak megfelelően – további feldolgozás céljából a könyvelő céghez kerül, ahol a törvényben előírt határidőig tárolják azokat.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett megrendelésétől az érintett előfizetésének lemondásáig.

Az adatkezelés jogalapja az érintett megrendelése.

Az előfizetők adatait a jogszabálynak megfelelően kezeljük.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A tájékoztatáskéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog.  
Minden kiküldött levélben található adatmódosítási és leiratkozási link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. A kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott adatokat.   Postai úton is lemondható az előfizetés. A helyesbítést, lemondást az info@divatmarketing.com e-mail címen is kérelmezheti az érintett, az adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett az info@divatmarketing.com e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség   
Panasztétel az adatkezelőnél: az info@divatmarketing.com  e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a divatmarketing.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 •      Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 •      (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36 (1) 391-1400, http://naih.hu)

EGYÉB ÜZLETI MEGÁLLAPODÁSOK (hirdetés, konferencia részvétel, szponzoráció)

 Üzletkötés feltételei 
Ajánlattételt követően a mindkét fél által aláírt írásos megállapodás a feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az ügyfélnek lehetősége van a szerződés megkötésével egyidejűleg előfizetővé is válnia, illetve a hírlevelekre is feliratkozni.

Adatkezelés 
Megrendeléskor a cégnév, a felelős nevének, a cég címének, adószámának, a felelős ügyintéző nevének, email-címének és keresztnevének, telefonszámának megadását kérjük, azaz a számlázáshoz és postázáshoz, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat. A számlák második példánya további feldolgozás céljából a könyvelő céghez kerül, ahol a törvényben előírt határidőig tárolják azokat.

Az adatkezelés jogalapja a kitöltött és aláírt megrendelőlap. A szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

Az adatkezelés időtartama 
A törvényben előírt határidőig tároljuk a szerződéskötéstől kezdődően a megállapodásokat, ill. a számlák másolatait.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az info@divatmarketing.com e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség  
Panasztétel az adatkezelőnél: az info@divatmarketing.com  e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a divatmarketing.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Honlap: http://naih.hu

 COOKIE-k (Sütik) kezelése

 A sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a divatmarketing.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

GOOGLE ANALYTICS – harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A divatmarketing.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a divatmarketing.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.  

A DivatMédia Kft. kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

5.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

A DivatMédia Kft. az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 6.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Eljárási szabályok:    
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.   
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.  
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391.1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 7.A SZABÁLYZAT IDŐTARTAMA

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

8.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Vállalkozás rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a DivatMédia Kft. által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

9.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett hozzájárulása  
A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

 • írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
 • elektronikus úton, a DivatMédia Kft. internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

10.AZ ADATKEZELÉS IDEJE

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel.  
Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

 11.ADATFELDOLGOZÓK

A személyes adatokat a DivatMédia Kft. ügyvezetője, illetve a DivatMédia Kft. részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a DivatMédia Kft. által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

 • internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,
 • hírlevél-szoftver üzemeltetése
 • adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,
 • a DivatMarketing szaklap címzettjeinek adatai (Cégnév, név, beosztás, postai cím) postázás – kézbesítésre való előkészítés céljából átadásra kerülnek az adatfeldolgozó céghez.

Az adatfeldolgozókkal kötött megállapodások jelen szabályzat mellékletében   találhatóak.

12.ADATFELDOLGOZÓ, ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉST ÉRINTŐ CÉGEK

 Tárhelyszolgáltató

Weboldal tárhelyszolgáltató

 • MAXER Hosting Kft.
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Adószám: 13670452-2-08, EU adószám: HU13670452
 • Telefonszám: +36 1 257 9913, E-mail: info@maxer.hu

Hírlevélszoftver (Autoresponder ) szolgáltató

 • Silihost Kft. Székhely: 2800 Tatabánya Boróka u. 7.
 • Tel.: (+36) 70 453 1923 | Fax: (+36) 1 999 1885
 • Adószám: 13506128-2-11, Közösségi adószám: HU-13506128
 • Cégjegyzékszám: 11-09-012229

Számlázó program szolgáltató

 • Kulcs-Soft Nyrt. :1022 Budapest, Törökvész út 30/A.,
 • Telefon: +36 1 336 5342

Könyvelő szolgáltató

 • REFERATUM Kft. – „Könyvelőiroda
 • 1165 Budapest, Bökényföldi út 58.
 • Cégjegyzékszám:01-09-669952;
 • Adószám: 12362530-2-42

Adatfeldolgozó

 • Benyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • 2040 Budaörs, Ady Endre utca 51.
 • Adószám: 10244397-2-13

15.ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

16. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 16.1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

 • A DivatMédia Kft. személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezel.
 • A DivatMédia Kft. az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
 • A DivatMédia Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A DivatMédia Kft. az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak a Vállalkozás érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
 • A DivatMédia Kft. az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja.
 • A DivatMédia Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

16.2. A DivatMédia Kft. informatikai nyilvántartásainak védelme

A DivatMédia Kft. az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 • Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel.
 • Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében.

16.3. A DivatMédia Kft. papíralapú nyilvántartásainak védelme

 • A DivatMédia Kft. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
 • A DivatMédia Kft. vezetője az általa használt, vagy birtokában lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, köteles biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat elkészítése, illetőleg módosítása a DivatMédia Kft. ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.

18.A TÁJÉKOZTATÓ, NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

19.A TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTELE

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik.

Jelen tájékoztató hatályos 2018. 05. 25-től.

Kelt, 2018. év május hónap 25. nap

                                                                                                                                   

Hamarosan érkezik.